Our Medical Team - The Bangkok Cosmetic Center

Our Medical Team

นพ. วุตินันท์ สิทธิผลวนิชกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนังและการออกแบบรูปหน้า รูปร่าง

พญ. วิภาณี อัครภูษิต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนัง ออกแบบรูปหน้า รูปร่าง และ เวชศาสตร์ชะลอวัย

พญ.ณัฐญา ไพรสุวรรณา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนัง ออกแบบรูปหน้า รูปร่าง และ เวชศาสตร์ชะลอวัย

พญ.ชัชฎาภรณ์ ชุณหรัศม์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนัง ออกแบบรูปหน้า รูปร่าง และ เวชศาสตร์ชะลอวัย

นพ. อนันต์ สิทธิผลวนิชกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ผิวหนัง กว่า 30 ปี

icon email